Inspire Konferansı 8-10 Haziran Tarihleri Arasında Bükreş’te Düzenlendi

Association for Community Relations Romania ve orta ve doğu Avrupa’nın önde gelen filantropi kuruluşlarının işbirliği ile geliştirilen Inspire Programı (The Initiative for Strategic Philanthropy and Intelligent Resources in Central and Eastern Europe) filantropi alanındaki liderleri, uygulayıcıları ve düşünürleri bir araya getirerek stratejik bağışçılığın bölgede gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda 8-10 Haziran arasında Bükreş’te düzenlenen Konferans’ta filantropinin sosyal değişim yaratmadaki rolü katılımcılar tarafından saha ziyaretleri ve grup çalışmalarıyla tartışıldı.

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren vakıf ve filantropik kuruluşların temsilcilerinin katıldığı Inspire Konferansı ilk gününde her katılımcının kendi seçtiği alanda katıldığı saha ziyaretleri ile başladı. Aktif vatandaşlık, kültür ve sanat, çevre ve şehir planlaması, eğitim ve sosyal girişimcilikten oluşan beş alanda katılımcılar kendi ilgi ve çalışma alanlarına göre gruplara ayrıldılar. Romanya’da faaliyet gösteren üç sivil toplum kuruluşunun ve çalışmalarının tanıtılmasını içeren saha ziyaretleri boyunca katılımcılar, kendi seçtikleri alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunu tanıyıp, çalışmalarını yakından ve yerinde inceleme fırsatı buldular. Konferansın ikinci gününde ise her grup saha ziyaretleri kapsamında ziyaret ettikleri kuruluşun yarattığı sosyal değişimi beş farklı yaklaşım üzerinden incelediler. Bu yaklaşımlar; ilham, yenilik, işbirliği, bilgi ve fon bulma olarak belirlendi. Katılımcılar tarafından yapılacak değerlendirme için beş farklı yaklaşımın göstergeleri ise şu şekilde açıklandı:

  1. İlham: STK’ların yaratmayı hedefledikleri sosyal değişim için kendilerine destek olan, bağış yapan ve liderlik rolü üstlenen bireyleri geliştirmeleri gerekmektedir. STK’ların daha etkili olacak şekilde sosyal değişim yaratabilmek için çalışmalarına kimleri dahil edebilecekleri, alanda nasıl bir insan potansiyeli olduğu, alanda geleceğin liderlerinin kimler olabileceği, farklı kişileri da alana çekebilmek için nasıl stratejiler izlenmesi gerektiği tartışılmalıdır.
  2. Yenilik: STK’ların sosyal değişim yaratabilmek için halihazırda alanda bulunan sosyal sorunlara yeni çözümler geliştirmesi, kaynaklarını harekete geçirmesi ve etkilerini artırmak için yaratıcılıklarını kullanması gerekir. Bununla birlikte sorunlarına farklı açılardan yaklaşabilmeli,  diğer STK’ların yarattığı yeniliklerden dersler çıkarmalı ve kendi yarattıkları yenilikleri de diğer STK’lar ile paylaşmalıdırlar.
  3. İşbirliği: STK’ların daha geniş çapta bir sosyal değişim yaratabilmek için sadece kendi alanlarında ve sektörlerindeki kuruluşlar ve liderlerle işbirlikleri kurmaları ve bu alandaki ağlara dahil olmalı yeterli değildir. Aynı zamanda, başka sektörlerdeki kuruluşlar ve aktörlerle de iletişim ve işbirliği içinde olmaları gerekir.  Başka STK’ların, liderlerin ve ağların işbirliğinin yanı sıra STK’lar bağışçıları ve yararlanıcılarını da çalışmalarına dahil edip dayanışma içinde olmalıdırlar.
  4. Bilgi: Sosyal değişim yaratma süreçleri değişimin daha geniş bir kitleye tezahür edebilmesi için uzun öğrenme süreçlerini kapsamalıdır. Bu öğrenme süreçleri çoğu zaman deneme yanılmadan ibaret olsa ve hatalar ve riskler barındırsa bile, öğrenme ve bilgi edinme sosyal değişim yaratmak için önemli yaklaşımlardan biridir. Hem bireylerin kendileri ve dünya hakkındaki öğrenme süreçleri hem de kurumların yaratmak istedikleri sosyal değişim ile ilgili bilgi alma istekleri sosyal değişimin bir parçasını oluşturmaktadır.
  5. Fon Bulma: Fonlar ve diğer nakdi kaynaklar, STK’ların yaratmak istedikleri sosyal değişim için çalışmalarına devam edebilmelerinde hem nicelik hem de nitelik (fonların uygunluğu, ne kadar süre devam edeceği, fonların yapısı vb.) açısından oldukça önemlidir. STK’ların kimlerden ve hangi kuruluşlardan fon aldıkları, fon kaynaklarına nasıl erişebilecekleri ve kaynak yaratmak için kullanabilecekleri diğer yöntemler sosyal değişim yaratmak isteyen STK’ların tartışması gereken konular arasındadır.

İlham, yenilik, işbirliği, bilgi ve fon bulma yaklaşımlarıyla ziyaret edilen STK’ların yarattıkları/yaratmayı hedefledikleri sosyal değişim tartışıldıktan sonra konferans son gününde sosyal değişimin katılımcılara bireysel olarak ifade ettikleri ve sosyal değişimi yaratan unsurlar görselleştirilerek incelendi. Inspire Konferansı,  dünyadaki öne çıkan eğilimlerin ve yaratmak istenilen sosyal değişim için kullanılacak yolların gruplar halinde konuşulduğu World Cafe etkinliği ile sona erdi.