Terminoloji

Aşağıdaki dizinde, filantropi alanınında sıkça kullanılan ingilizce terimlerin Türkçe karşılıkları açıklamalar ile birlikte verilmiştir. Bu terimlerin çevirisi üzerinde sahada fikirbirliğine varılmadığı için başka yerlede farklı şekillerde kullanımına rastlayabilirsiniz. Pek çok yazılı yabancı kaynakta sıkça karşılaştığımız ancak yasal ve mali çerçevedeki farklılıklardan dolayı Türkiye’de bulunmayan bazı kavramalara, tanışıklık yaratmak amacıyla burada yer verilmiştir. Siz de sözlüğe eklenmesini istediğiniz kavramları veya farklı tercümelerini paylaşabilirsiniz.

 • Accountability
  Hesap verebilirlik: Bir vakfın veya kurulusun, faaliyetleri hakkında bilgileri (özellikle mali etkinliklerini ve bunların temelindeki kararların gerekçelerini) kamuya açık tutma sorumluluğudur.
 • Administrative endowment
  İdari fon : Vakfın operasyonel giderlerinin karşılanmasında kullanılan, gelir getiren fon.
 • Affinity groups / Funder networks
  Bağışçı ağları: Belli bir konuda ayni amaç ve çıkarları güden bağışçı kuruluşların veya kişilerin, bilgi paylaşımı, ağ kurma, mesleki gelişim fırsatları veya işbilirliği programları başlatmak için biraraya gelerek oluşturdukları resmi ya da gayri resmi koalisyonlardır. Örnek: Africa Grantmakers Affinity Group, Grantmakers for Education.
 • Altruism
  Başkalarını düşünme / özgecilik / diğergamlik: Kendinden daha cok başkalarının refahı için endişe duymak. Filantropik faaliyetleri harekete geçiren motivasyonlariın başında geldiği düşünülür.
 • Annual Campaign
  Yıllık kampanya: Bir kurulusun varolan operasyonel giderlerini karşılamak için yürüttüğü kaynak geliştirme kampanyasıdır.
 • Annual Report
  Yıllık rapor: Bir vakfın veya kurumun bahsi geçen yıl içerisinde yürütmüş olduğu hibe dağıtım faaliyetlerinin aktarıldığı ve mali tablolarının yer aldığı gönüllü rapordur. Bu rapor, vakfın veya şirketin paydaşlarına göndermiş olduğu yıllık faaliyet raporundan farklıdır. Raporda daha çok dağıtılan hibelerin listesi, hibe programi hakkında bilgi, politika ve hibelerden yaralanma şartlarına yer verilir.
 • Assets
  Varlıklar : Bir vakfin elinde bulundurduğu sermayedir (para, hisse senetleri, tahvil, gayri menkul ve diğer kaynaklar). Genellikle varlıklar ile yatırım yapılır ve bundan kazınılan gelirle dağıtılacak hibeler için fon oluşturulur.
 • Association of Grantmakers
  Hibe dağıtan kuruluşlar birliği: Vakıfların veya sosyal kurumsal sorumluluk programlarının kapasitesini geliştirmek için bilgi, eğitim ve teknik destek gibi hizmetler sunan, kar amacı gütmeyen bir üyelik kuruluşu tipidir.
 • Audit
  Denetim: Bir kuruluşun mali tablolarının ve kayıtlarının, yeterince doğru ve tamamen temsili olup olmadıklarını tespit etmek aracılığıyla detaylı bir şekilde incelenmesidir.
 • Beneficiary
  Yararlanıcı: Bir vakıftan veya kurumsal sosyal sorumluluk programından hibe almaya hak kazanmış kuruluş veya bağışta bulunulan kişilerdir.
 • Bequest
  Vasiyetname ile bırakılan bağış: Bir kuruluşa taahhüt edilen ve bağışçının ölümünden sonra bağışlanan bir miktar paradır.
 • By Law
  Tüzük: Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun operasyonlarını düzenleyen kurallardır. Tüzükler genellikle, yönetim kurulu üyelerinin seçimi, çalışanların göreve alınması ve yükümlülüklerinin tanımını, kurullarını oluşturması ve toplantıların yapılma biçimleriyle ilgili usulleri içerir
 • Capacity Building
  Kapasite geliştirme: Bir topluluk veya kuruluşun varolan beceri veya kaynaklarının arttırılması veya problem çözme, program ve hizmet yaratma veya sürdürme, kaynak ve destek sağlama becerilerinin geliştirilmesidir. Bu durumda bağışçı, belli projeleri desteklemek yerine kuruluşun temel giderlerinin karşılanması için de fon sağlayabilir.
 • Capital Grant / Support
  Sermaye desteği: Bina, inşaat veya ekipman alımı için sağlanan fondur.
 • Challenge Grant
  Şartlı bağış: Ancak farklı kaynaklardan fon kaydı ile bir kuruluşa verilen hibedir. Bu tür hibeler diğer bağışlardan gelecek bağışları canlandırmak için kullanılır. Bazen ‘matching grant’ olarak da adlandırılırlar.
 • Charity
  Hayır kurumu / kamu yararına çalışan kuruluş : Birçok ülkede kamu yararına faaliyet gösteren kuruluşlara verilen ortak isimdir. Bu kategoriye giren kuruluşlar vergiden muaf tutulur.
 • Community Foundation
  Topluluk Vakıfları/Sosyal Yatırım Vakıfları: Belli bir bölgede yerel toplulukları güçlendirmek, dışlanma, ayrımcılık gibi sosyal sorunları ele almak, yeni firsatlar oluştumak vb amaçlarla kurulmuş olan, hibe dağıtan vakıflardır. Genellikle topluluk vakıflarına verilen bağışlar çok sayıda bağışçıdan toplanır ve bir fon (endowment) içerisinde tutulur. Bu fon ayrı olarak idare edilir, yapılan yatırımlardan kazılan gelirler hibe dağıtımında kullanılır. Bu vakıflar, bireysel ve kurumsal bağışçılarına çeşitli hizmet ve ürünler sunarlar. Bağışlar, hibelerin verileceği kar amacı gütmeyen kuruluşları belirleyebildikleri gibi, vakfın yönetim kuruluna tavsiyede bulunabilir veya seçimi tamamen vakfın profesyonel çalışanlarına bırakabilirler.
 • Community Funds
  Taahhüt edilmiş fonlar: Bir donörün bütçesinin, gelecekte tahsis edilmesi icin, taahhüt edilmis parçası.
 • Company-sponsored Foundation/ Corporate Foundation
  Şirket tarafından finanse edilen vakıf / şirket vakfı: Ana varlıkları, kar amaçlı bir şirketin katkıları ile oluşturulmuş vakıftır. Ana şirketler ile bağları olmasına rağmen, kendi fonu olan bağımsız bir kuruluş olarak faaliyet gösterir.
 • Conflict of Interest
  Çıkar çatışması: Bir kuruluşun içerisinde yer alan kişinin kişisel çıkarları nedeniyle, kuruluşun yararına olmayacak kararlar alma olasılığının bulunduğu durumdur.
 • Cooperative Venture
  İşbirliği girişimi: İki veya saha fazla hibe dağıtan kuruluşun bir araya gelmesiyle oluşan ortak bir çabadır. İşbirliği girişiminin ortakları fon sağlama sorumluluklarını paylaşabilecekleri gibi bilgi ve teknik kaynaklarla da girişime katkıda bulunabilirler.
 • Corporate Contributions
  Şirket katkıları: Bir şirket tarafından yapılan, kamu yararlı katkılara verilen genel isimdir.
 • Corporate Giving Program
  Şirket bağış programı: Kar amaçlı bir içerisinde kurulmuş olan ve idare edilen hibe dağıtım programıdır. Bağışlar veya hibeler doğrudan şirketten STK'lara gider. Bu programlar için aloke edilmiş ayrı bir fon yoktur, programın giderleri şirketin yıllık bütçeleme sürecinin parçası olarak planlanır.
 • Declining Grant
  Azalan hibe: Her sene gittikçe azalan çok yıllık hibedir. Hibeyi alan kuruluşun bu yıllar içerisinde farklı kaynaklardan fon geliştirmesi beklenir.
 • Deliverables
  Çıktılar: Belli bir program veya etkinlik sonunda elde edilecek olan ölçülebilir sonuçlar veya yaratılan değişimdir.
 • Demonstration Grand
  Tanıtım hibesi: Model oluşturabilecek yenilikçi bir program veya projenin başlatılması için verilen hibedir.
 • Direct Gifts
  Doğrudan bağışlar: Bu bağış türünde, bağışçılar kendi değerlerini en iyi yansıtan program ve hizmetleri sunan STK'ları seçer ve onlara nakdi veya diğer varlıklar ile bağışlar yaparlar.
 • Discretionary Funds
  Takdire Bağlı Fonlar: Hibe fonları bir veya daha fazla mütevelli veya çalışanın takdiri ile dağıtılan hibe fonlarıdır. Genellikle bütün yönetim kurulu üyelerinin önceden onayının alınması gerekmez.
 • Distribution Comittee
  Dağıtım Komitesi: Hibe kararını vermekten sorumlu olan komitedir. Topluluk vakıflarında bu komite mümkün olduğunca geniş tutularak hizmet edilen topluluğu tam olarak temsil etmesi amaçlanır.
 • Donee/Grantee/Beneficiary
  Bağış Alan / Hibe Alıcısı / Yararlanıcı: Bir hibenin alıcısıdır.
 • Donor Advised Fund
  Bağışçının Tavsiyesi ile Yapılan Fonlama: Dağıtılacak hibelerin, donörün kendisi veya görevlendirdiği komite tarafından, hibe için uygun şartlara sahip alıcıların kimler olabileceğine yönelik tavsiyelerinin göz önünde bulundurularak belirlendiği topluluk vakfı fonudur.
 • Donor Designated Fund
  Bağışçının Belirlediği Fonlar: Gelirlerinin veya varlıklarının hangi STK veya STK'ların yararına kullanılacağının bağışçı tarafından belirlendiği, topluluk vakfı fonudur.
 • Donor/Giving Circle
  Bağışçı Grubu: Hibe veren ve bağışçıları tarafından yönetilen bir fon havuzudur. Bağışçı grupları, aynı sosyal sorunun çözümüne ilgi duyan kişilerin zamanlarını, yeteneklerini ve kaynaklarını bütünleştirmesiyle oluşur.
 • Donor/Grantor
  Bağışçı: Bir yararlanıcıya hibe veren veya katkıda bulunan kişi veya kuruluştur.
 • Due Dilligence
  Teknik Değerlendirme: Bir kuruluş veya alıcı ile ilgili olabilecek tüm risklerin değerlendirildiği süreçtir.
 • Earmarked Funds
  Belli Bir Amaç İçin Tahsis Edilmiş fonlar/Bloke Fon: Alıcının hibe fonunu belirlenen amaç dışında kullanmasının engellendiği bağış biçimidir.
 • Employee Matching Grant
  Personel Bağışını Eşleştirme: Bir çalışanın kamu yararına çalışan kuruluşlara yaptığı katkının işverenin vereceği benzer bir katkı ile eşleştirilmesidir.
 • Endowment
  Bağışlardan Oluşan Toplu Sermaye: Kar amacı gütmeyen bir kuruluşun ayakta kalabilmesi için sürekli muhafaza edilen ve kuruluşa gelir elde etmek için yatırım yapılan fonlardır.
 • Family Foundation
  Aile Vakfı: Kaynakları tek bir ailenin üyelerinden gelen vakıftır. Genellikle aile üyeleri vakfın yönetim kurulunda veya mütevelli heyetinde yer alır ve hibe verme kararlarında önemli roller oynarlar.
 • Fiduciary Duty
  Temsil Görevi: Bir kişi adına onun varlıklarını akıllıca yönetme görevidir. Sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin, kuruluşa karşı böyle bir yasal sorumluluğu bulunmaktadır.
 • Financial Report
  Mali Rapor: Gelir kaynakları, harcamalar, varlıklar ve borçlar gibi mali verilerin detayının verildiği bir hesap tablosudur. Mali raporda ayrıca hibe fonlarının nasıl kullanıldığı da listelenebilir.
 • Financial Statements
  Mali Tablolar: Belli bir tarihte, kuruluşun mali durumunu ortaya koymak için bilanço, gelir tablosu, nakit akışı ve diğer destekleyici tablolardan oluşan mali verilerin sunulmasıdır.
 • Fiscal Year
  Mali Yıl: Bir kuruluşun hesap dönemidir. Takvim yılı ile aynı olmak zorunda değildir.
 • Funder Networks / Affinity Groups
  Bağışçı Ağları: Belli bir konuda aynı amaç ve çıkarları güden bağışçı kuruluşların veya kişilerin, bilgi paylaşımı, ağ kurma, mesleki gelişim fırsatları veya işbirliği programları başlatmak için bir araya gelerek oluşturdukları resmi ya da gayri resmi koalisyonlardır.
 • Funding Cycle
  Fon Döngüsü: Tekliflerin incelemesi, seçilmesi ve adayların bilgilendirilmesi gibi işlemlerin tekrarlandığı zaman dizgisidir. Bazı bağışçı kuruluşlar belli aralıklarla (üç ayda bir, altı ayda bir gibi) hibe başvurusu açarken, diğer kuruluşlar yıllık başvuru döngüsünü takip ederler.
 • General/Operating Support
  Genel/Operasyonel Destek: Bir genel amacını veya yaptığı işi devam ettirebilmesi için verilen hibedir. Sınırlandırılmamış hibe olarak da adlandırılır.
 • Giving Pattern
  Bağışçılık Kalıbı: Bir bağışçının yıllar içerisinde desteklediği proje ve program çeşitleri, kuruluş türleri, destek miktarı, ilgi alanları, coğrafi bölgelerin vs. ortaya koyduğu genel resimdir. Sadece bireyin değil bir ülkedeki bağışçılık kalıplarından da söz edilebilir.
 • Giving/Donor Circle
  Bağış Grubu: Hibe veren ve bağışçıları tarafından yönetilen bir fon havuzudur. Bağış grupları, aynı sosyal sorunun çözümüne ilgi duyan kişilerin zamanlarını, yeteneklerini ve kaynaklarını bütünleştirmesiyle oluşur.
 • Grant
  Hibe: Bir kuruluşa veya bireye kamu yararına etkinlikler yürütmesi için fon tahsis edilmesidir.
 • Grant Agreement
  Hibe Anlaşması: Hibeyi alan ve hibe veren arasında yapılan, raporlama ve hibenin harcanma usullerini bildiren, yasal bağlayıcılığı olan yazılı mutabakattır.
 • Grant Making
  Hibe Verme: Hibe, kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilen maddi ödenektir. Hibe verme de bu paranın ödenmesi faaliyetine verilen isimdir.
 • Grant Monitoring
  Hibe İzlemesi: Bir bağışçı tarafından fonlanmış olan faaliyetlerin ilerleyişini sürekli olarak değerlendirilmesidir. Buradaki amaç hibenin kullanım koşullarına uyulup uyulmadığı ve hibenin amaçlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini tespit edilmesidir.
 • Grantee Financial Report
  Hibe Alı: Hibeyi alan kurulusun fonu nasıl kullandığını detaylı şekilde anlattığı rapordur. Bu rapor genellikle hibe fonundan yapılan harcamaların listesinin yanı sıra kurulusun gelir gider tabloları, varlıkları ve borçlarının yer aldığı kurumsal mali raporu da içerir.
 • Grantee/Beneficiary/Donee
  Hibe Alıcısı: Hibe almaya hak kazanmış kişi veya kuruluştur.
 • Grantmaker Donor/Grantor
  Hibe Veren/Bağışçı: Hibe veren kişi veya kuruluştur.
 • Grantmaker Support Organizations
  Hibe Yapan Destek Kuruluşları: Vakıflara veya şirketlerin sosyal sorumluluk programlarına hibe programı yönetim kapasitelerini geliştirmeleri için teknik ve yönetim desteği veren bağımsız, kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.
 • Grantseeking
  Hibe Arayışı: Bir kuruluşun gerçekleştirmek istediii faaliyetler için gerekli olan maddi kaynağı talep etmek üzere bir teklif hazırlayarak bağışçı kuruluşlara başvurma işlemidir.
 • Grassroots Fundraising
  Taban Örgütlenmesi ile Kaynak Geliştirme: Yerel bir topluluk veya belli bir alan içerisindeki kişi ve gruplardan para toplamak için yapılan çalışmalardır. Bir vakfın faaliyet gösterdiği bölgede, orada yaşayan insanların katılımıyla yaptığı çekiliş, açık arttırma, kermes gibi etkinlikler bu tür kaynak geliştirme çalışmalarının kapsamına girebilir.
 • Guidelines
  Ana Esaslar/Yönerge: Hibe arayışı içerisinde olan kuruluşların hibe veren kuruluşlara başvuru yaparken gözetmeleri gereken prosedürlerin yazılı olduğu belgedir. Bu tip yönergeler ayrıca hibe veren vakfın hedefleri, öncelikleri, hibe kriterlerini de içerir.
 • High-Engagement Philanthropy
  Yüksek sorumluluk alınan filantropi hibe yapım türünde, bağışçı mali destek sağlamanın ötesinde hibeyi alan kuruluşa koçluk ve stratejik destek vermek gibi daha yüksek sorumluluklar alır.
 • Identity/Focus Funds
  Aidiyet Fonları: Etnisite, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim gibi birbirine benzer deneyim ve kültürü paylaşan kişilerin bir araya gelerek oluşturdukları, hibe yapan kuruluşlardır.
 • In-Kind Contribution
  Ayni Katkı: Mali katkıdan farklı olarak ekipman, malzeme veya başka maddi kaynakların veya hizmetlerin tahsisi ile yapılan katkılardır.
 • Indicator
  Gösterge: Performansın ölçülmesini sağlayan bilgidir. Kuruluşun aktiviteleri ile çıktıları ve sonuçları birbirine bağlayan istatistiki değerdir.
 • Inputs
  Girdiler: Bir grubun faaliyetlerini gerçekleştirmesi için ihtiyacı olan kaynakların (insan, para, ekipman vb.) tamamıdır.
 • Knowledge-based Management
  Bilgi Temelli Yönetim : Bir kurulusun sahip olduğu bilgi ve entelektüel varlıkların kuruluşta değer yaratmak için kullanılmasıdır. Örneğin deneyimlerden çıkarılan dersleri veya başarılı uygulamaları bir rehberde bir araya getirmek kuruluşa daha iyi hibe yönetim programı oluşturmak için değer katabilir.
 • Legacy
  Vasiyetle Bırakılan Bağış: Bir kişinin detaylarını vasiyetinde bildirdiği, bu sayede hayırseverlik geleneğini kendisinden sonra gelen yakınlarına bıraktığı bağıştır.
 • Letter of Intent (LOI)
  Niyet Mektubu: Hibe almak isteyen kuruluşun, bağışçı kuruluştan detaylı teklif vermek için davet almadan önce sunduğu bir özettir.
 • Leverage
  Kaldıraç Destegi: Bir bağışçının, kuruluşun başka kaynaklardan ek fonlar çekebilmesi için gerekli olan araçları oluşturabilmesine destek olmak amacıyla verdiği küçük başlangıç yatırımlarıdır. Buna bazen çarpan etkisi adı da verilir.
 • Lobbying
  Lobicilik: Çıkartılmış veya tasarı konumunda olan bir yasal mevzuata karşı veya onu destekleyen, yasa yapım sürecinde doğrudan etkili olan kamu görevlilerini etkilemek için yapılan her tür çalışmadır.
 • Matching Gifts Program
  Bağış Eşleştirme Programı: Bir çalışanın kamu yararına çalışan kuruluşlara yaptığı katkının veya bağışın, işverenin vereceği benzer bir katkı ile eşleştirilmesidir.
 • Matching Grant/Challenge Grant
  Hibe Eşleştirme: Bir kuruluşa hibe verirken aynı miktarda hibenin başka bir kuruluştan alınmasının şart koşulmasıdır.
 • Mission/Program Related Investment (MRI)
  Misyon ile Alakalı Yatırımlar: Bir kuruluşun doğrudan hedefleri ardından gitmek için gelirlerinden veya ana fonundan yaptığı yatırımlardır. Bu yatırımların mali getiri yaratması beklenir.
 • Operating Support
  Operasyonel destek: Bir kuruluşun maaşlar, faturalar, ofis malzemeleri gibi günlük, var olan masraflarının karşılaması için verilen katkıdır.
 • Outcomes
  Sonuçlar: Bir proje veya kuruluş sayesinde ortaya çıkartılan değişimler, yararlar, öğrenimler ve diğer etkilerdir. Örneğin yeni iş alanı, gelir artışı, öz saygının arttırılması birer sonuçtur.
 • Outputs
  Çıktılar: Bir etkinliğin doğrudan ve elle tutulabilir ürünleridir. Örneğin eğitim verilen kişilerin sayısı bir çıktıdır.
 • Philanthropy
  Filantropi: Kelimenin kökeni eski Yunanca’dan gelmekte ve insan türüne duyulan sevgi anlamını taşımaktadır. Bugün filantropi dendiği zaman, bir kişi veya grubun ortak bir faydayı geliştirmek için yaptığı gönüllü katkılar kastedilmektedir. Diğer kuruluşlara yapılan filantropik katkılar, yoksulluğun azaltılması, vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi gibi amaçların veya araştırma, sağlık, eğitim, kültür ve sanat vb. alanlarındaki çeşitli faaliyetlerin desteklenmesi için kullanılır.
 • Pilot Fonlama
  Pilot Fonlama: Deneme amacıyla belli bir projeye verilen fonlardır. Böylece fonun uzatılması veya tekrarlanması kararını almadan önce denenen projenin çıktılarının değerlendirilmesi mümkün olur. Pilot projeler genellikle bir yıl sürelidir.
 • Pledge
  Bağışlanacağına Söz Verilmiş Para : Bir kuruluşa gelecekte katkı yapılacağına ilişkin sözdür. Örneğin bazı bağışçılar her yıl belli bir miktar para vereceklerini taahhütte bulunarak çok yıllık fon sözü vermiş olurlar.
 • Post-grant Evaluation
  Hibe Sonrası Değerlendirme: Hibenin istenilen amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için verilen hibenin sonuçlarının gözden geçirilmesine dayanır.
 • Preliminary Proposal
  Ön Teklif: Bir hibe teklifinin özet taslağıdır. Bu dosyayı bağışçı kuruluşa göndererek, başvuran kuruluş detaylı teklif göndermesi için yeterli ilgi olup olmadığını öğrenmiş ve zamandan kazanmış olur.
 • Program Officer
  Program Görevlisi: Bir vakıf veya şirketin hibe programında hibe taleplerini incelemek, bütçe yönetmek, hibe başvurularını işleme koymak gibi görevleri yerine getiren kişidir.
 • Program-related Investment
  Program ile Alakalı Yatırım: Hibeden farklı olarak bir vakfın kendi filantropik amaç ve ilgileriyle alakalı olmak üzere, başka bir kuruluşa verdiği kredi veya yatırım şeklidir.
 • Proposal
  Teklif: Hibe veya katkı almak için yapılan yazlılı başvurudur. Teklifler genellikle neden hibeye ihtiyaç duyulduğu, hibenin ne amaca hizmet edeceği, ihtiyaçların hangi plan doğrultusunda giderileceği, gereken miktarı ve başvuran kuruluş hakkında genel bilgileri kapsar.
 • Query Letter/Letter of Inquiry
  Danışma Mektubu: Bir kuruluşun, bir vakfa detaylı teklif sunmasına izin verecek yeterli ilginin olup olmadığını görmek için faaliyetlerini özetlediği ve fon talebini dile getirdiği kısa bir mektuptur. Bu yöntemle ne başvuran kuruluşun ne de bağışçının zamanları boşa gitmektedir.
 • Replication
  Yineleme: Başarılı bir girişimin farklı yerlerde tekrarlanması ile gerçekleşir. Yinelemede, orijinal projeye birebir bağlı kalınması gerekmez; yerel şartlara bağlı olarak değişiklikler yapılır, ancak bir sonraki uygulamada ilk programda elde edilen bilgi ve deneyimlerden yararlanılır.
 • Request for Proposals (RFP)
  Teklif İsteme: ‘Request for Proposals’, teklif isteme ifadesinin kısaltmasıdır. Bir vakıf belli bir hibe programının açıldığını duyurmak için web sitesine böyle bir teklif çağrısı koyabilir.
 • Responsive Funds
  Karşılık Niteliğinde Olan Fonlar: Bir vakfın, dışarıdan bir kuruluşun fon talebine karşılık vermesidir.
 • Restricted Funds
  Sınırlandırılmış Fonlar: Kullanım amaçları, alıcı kuruluş türleri veya hibenin yapılış prosedürlerinin sınırlı olduğu fonlardır.
 • Seed Money
  Başlangıç Desteği: Yeni bir proje veya kuruluş başlatmak için kullanılan hibedir. Başlangıç hibeleri maaşları ve yeni bir projenin diğer operasyonel giderlerini karşılayabilir.
 • Social Capital
  Sosyal Sermaye: Sosyal insani ilişkiler ve ağlar sayesince yaratılan değer ve işbirliği.
 • Social Change
  Sosyal Değişim : Dezavantajlı kişi ve grupların yaşam kalitesini iyileştirecek olan, kurumlar, sistemler, politika, kaynaklar, davranış ve tutumlarda görünen önemli değişimdir.
 • Social Enterprise
  Sosyal Girişim: Sosyal bir misyon ile iktisadi faaliyetin bir araya getirildiği girişimdir. Başka bir söyleyişle, sosyal amaçları ön planda olan bir işletme veya iş faaliyetidir. Faaliyetten sağlanan ekonomik artı değer işin sahipleri ve paydaşlara daha fazla kar sağlaması motivasyonun daha çok yeniden işe veya topluma yatırım yapılması amacıyla kullanılır.
 • Social Entrepreneur
  Sosyal Girişimci: Bir iktisadi iş yaratma ve geliştirme becerileri ile sosyal amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan yetileri birlikte kullanabilen kişidir. Diğer bir deyişle, orijinal ve girişimci fikirlerin sosyal ihtiyaçların karşılanması için kullanılmasıdır.
 • Social Indicators
  Sosyal Göstergeler: Önemli sosyal konularla ilgili eğilimlere işaret eden veri ve istatistiklerdir.
 • Social Investing/Ethical Investing/Socially Responsible Investing
  Sosyal Yatırım: Vakfın yatırım politikalarını misyonu ile aynı eksene getirmesidir. Örneğin vakfın değerleriyle uyuşmayan şirketlere yatırım yapmaktan kaçınmak bunun bir uygulaması olabilir.
 • Social Return
  Sosyal Getiri: Sosyal sermaye sayesinde toplumda yaratılan fırsatlar veya gelişmelerdir.
 • Strategic Planning/Decision Making
  Stratejik Planlama/Karar Alma: İçsel ve dışsal eğilimlerin ve verilerin analiz edilmesiyle vakıf kararlarının alındığı gelecek yönelimli bir perspektiftir.
 • Sustainability
  Sürdürülebilirlik: Bugünün insanlarının ve çevrenin ihtiyaçlarını, gelecek nesillerinkinden ödün vermeden karşılayabilmektir. Örneğin bir program sürdürülebilir olması için şimdiki ve gelecek paydaşlara zarar vermeden kendini yenileyebilecek bir çevre yaratmayı amaçlaması gerekir.
 • Tax Deductability
  Vergiden Düşürülebilir Olma: Ülkeden ülkeye bağışçıların hangi koşullar altında yaptıkları bağışların vergiden düşebildikleri değişmektedir.
 • Tax-exempt Organization
  Vergiden muaf kuruluş
 • Technical Assistance
  Teknik Destek: STK'lara verilen operasyonel ve yönetim desteğidir. Bunlar kaynak geliştirme desteği, bütçeleme, mali planlama, program planlaması, yasal tavsiye, pazarlama gibi alanları içerebilir. Bu destek vakıf veya şirket personeli tarafından doğrudan sunulabileceği gibi, hizmetlerin dışarıdan bir danışmandan alınması için hibe seklinde de verilebilir.
 • Third Sector
  Üçüncü Sektör: Gönüllü sektör yerine kullanılan bir terimdir. Genellikle iş dünyası ve devlet dışında kalan tüm kuruluşları (sendika, kulüpler, yardımlaşma grupları, baskı grupları, dini cemaatler vb.) içerecek şekilde kullanılır.
 • Unrestricted Funds
  Sınırlandırılmamış Fon: Bağışçının belli bir kullanım alanı atamadığı fondur.
 • Unsolicited Proposal
  Talep Edilmeden Verilmiş Teklif: Bağışçı vakfın daveti veya önceden haberi olmadan vakfa gönderilen tekliftir. Bazı vakıflar bu tür teklifleri kabul etmezler.
 • Venture Philanthropy
  Filantropi Girişimi: Kapasite geliştirme veya sosyal getiriler yaratmak için kar amacı gütmeyen bir kuruluşa mali yatırımın yapıldığı, gönüllü sektöre uygulanan uzun vadeli bir yatırım deneyimi ve girişim sermaye modelidir.